VegesLife sp z o.o.
Rynek Główny 28
31-010 Kraków

Kontakt
Email pomoc@veges.life

 

 

Regulamin platformy VegesLife

Cieszymy się, że zainteresowała Cię nasza Platforma. W Regulaminie znajdziesz informacje jak możesz zarejestrować się na Platformie, uzyskać dostęp do Materiałów, jakie są Twoje prawa związane z korzystaniem z Platformy oraz jak przetwarzamy Twoje dane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie widzisz odpowiedzi w Regulaminie napisz do nas na help@veges.life

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 2. Usługodawca – VegesLife Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988546, NIP:6762624156
  , z siedzibą ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@veges.life
 3. Użytkownik lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lu poza nią.
 4. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Platforma – serwis internetowy pod domeną lub subdomeną  veges.life lub p.veges.life
 6. Rejestracja – dołączenie do Platformy poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i wybór odpowiedniego pakietu (darmowego lub płatnego).
 7. Umowa – umowa o świadczenie Subskrypcji dostępu czasowego do wszystkich Materiałów i Wydarzeń online płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu.
 8. Materiały – darmowe i płatne kanały dyskusyjne na Platformie, wydarzenia online, artykuły, zasobnik, kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich używanie z poziomu Konta w ramach Platformy.
 9. Konto (Profil) – przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych Użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na ikonę avatara w prawym górnym rogu serwisu.
 10. Subskrypcja – Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas określony wskazany przed jej zawarciem, na podstawie której Użytkownik ma dostęp czasowy do wszystkich bezpłatnych i płatnych Materiałów dostępnych na Platformie.
 11. Darmowy Okres Próbny – okres, który przysługuje nowym użytkownikom serwisu, do nieodpłatnego korzystania z Materiałów, ograniczony w czasie.
 12. Darmowe Konto – Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas nieokreślony, na podstawie której Użytkownik ma dostęp do wszystkich bezpłatnych Materiałów dostępnych na Platformie.
 13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Subskrypcja, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów płatnych
 14. Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji – przestrzeń w serwisie oznaczona przyciskiem „Dołącz”.
 15. Profil Publiczny – sekcja Platformy w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym opis, etykiety i posty napisane przez Użytkownika.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 30.11.2021 roku
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Platforma jest platformą ze społecznością online, zorganizowaną w formie kanałów i postów, a także  wydarzeń online.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, a także zasady świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. W ramach Platformy Usługodawca umożliwia Ci Rejestrację i dostęp do Platformy zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem.

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.
 2. Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.
 3. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.
 4. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie veges.life lub drogą korespondencji e-mail.

Usługi. Główne cechy świadczenia

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. utworzenie i prowadzenie Konta;
 2. umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Materiałów;
 3. umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień przez Formularz Subskrypcji i zawierania Umów;
 4. umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne)

Konto

 1. W celu możliwości skorzystania z Materiałów w ramach Darmowego Konta, Subskrypcji lub Darmowego Okresu Próbnego konieczna jest rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.
 2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link „Dołącz ” na stronie veges.life
 3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, ani do Materiałów dostępnych w ramach Darmowego Konta lub Subskrypcji.
 5. Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie imię i nazwisko, oraz inne dane uzupełnione przez Użytkownika za pomocą zakładki Edutuj Profile. Dane te są widoczne po kliknięciu w zakładkę My Profile lub w awatar Użytkownika w dowolnym poście. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego.
 6. Wypowiedzenie umowy następuje przez kliknięcie avatara w prawym górnym rogu, następnie Edytuj profil i Usuń konto.
 7. Konto zostanie dezaktywowane natychmiast po wykonaniu akcji z punktu 6.
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
 10. W ramach Konta można przeglądać Materiały, pisać publiczne posty na dostępnych dla Użytkownika Kanałach, edytować Profil Użytkownika, pisać wiadomości prywatne do innych użytkowników.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 13. Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące pisanych postów i udziału w wydarzeniach. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności
 14. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na świadczenie Usług w ramach Subskrypcji, lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Darmowego Okresu Próbnego. Przy zawieraniu jednej z tych Umów, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.
 15. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na Platformie i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).
 16. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów.
 17. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 18. W przypadku gdy Użytkownik nie loguje się do swojego Konta przez miesiąc, Usługodawca zapyta mailowo Użytkownika, czy nadal chce korzystać z Platformy. W przypadku braku kontaktu ze strony Użytkownika, Usługodawca ma prawo dezaktywować konto Użytkownika w ciągu 14 dni od zapytania.

Moderowanie treści

 1. Treści tworzone przez Użytkowników, takie jak posty na kanałach czy rozmowy na spotkaniach online są nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę wiedzy w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu postępowania w ramach Platformy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi Użytkowników, w szczególności te, które:
 4. naruszają przepisy prawa,
 5. mogą obrazić innych Użytkowników,
 6. są treścią reklamową,
 7. nie są związane z działaniem i tematyką poruszaną na Platformie.
 8. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawca wyśle użytkownikowi 3 ostrzeżenia. Po naruszeniu regulaminu po raz czwarty, Użytkownik zostanie usunięty z kanałów dyskusyjnych, co oznacza brak dostępu do Materiałów.

Formularz subskrypcji na zakup dostępu do materiałów na czas określony lub nieokreślony

 1. Aby korzystać z Platformy, Użytkownik musi zawrzeć Umowę, której przedmiotem jest Subskrypcja dostępu do płatnych lub/i bezpłatnych na Platformie Materiałów przez czas określony w Formularzu Subskrypcji.
 2. Użytkownik w celu zawarcia Umowy korzysta z Formularza Subskrypcji widocznego po kliknięciu przycisku „Załóż  konto”.
 3. Złożenie zamówienia na usługę Subskrypcji następuje po zaakceptowaniu przy składaniu zamówienia Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Płacę”. W Formularzu Subskrypcji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Numeru telefonu, Adresu do faktury, danych karty płatniczej.
 4. Usługa Formularz Subskrypcji świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na usługę Subskrypcji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Użytkownik w celu zawarcia Umowy na świadczenie usług Subskrypcji powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Subskrypcji.
 7. Usługodawca może anulować zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego zgodności z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Subskrypcji oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz dodania danych karty do płatności odnawialnej (która rozpocznie się po 30 dniach) jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług Subskrypcji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Materiałów płatnych na Platformie przez czas określony przy zawieraniu Umowy.
 9. Użytkownik może korzystać z Materiałów w celach prywatnych,, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).
 10. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Subskrypcji poprzez wybranie przycisku Anuluj Subskrypcję w części profilu oznaczonej jako Abonament i Faktury.

Wynagrodzenia za świadczenia wraz z podatkami

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy.
 2. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto i są określone w polskich złotych.
 3. Usługodawca wskazuje kwotę jaka będzie automatycznie pobierana za okres rozliczeniowy w zakładce „Abonament i Faktury”, wraz z datą pobrania kolejnej płatności.
 4. Płatność pobierana jest przy pomocy karty Użytkownika, której numer wprowadził podczas Rejestracji w Formularzu Subskrypcji.
 5. Płatności są obsługiwane przez Stripe, Inc. z siedzibą przy 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 6. Realizacja płatności następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do płatnych Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.
 9. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment potwierdzenia dokonania płatnosci, przekazanego Usługodawcy przez operatora płatności.
 10. Faktury VAT są wystawiane automatycznie do każdego zakupu, bez względu na to, czy zakup dokonany jest przez osobę fizyczną czy firmę. Są one dostępne na stronach Profilu w sekcji „Abonament i Faktury”.
 11. Wniosek o zmianę danych na fakturze należy złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@veges.life z informacjami, które dane mają być zmienione.

Płatności odnawialne za subskrypcję

 1. Po zawarciu Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji na czasowy dostęp do Materiałów płatnych (Subskrypcja) uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z karty płatniczej Użytkownika na zasadach określonych przed zawarciem Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć w Profilu w sekcji Abonament i Faktury.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności odnawialnych, wyłączając je w Profilu w zakładce Abonament i Faktury z pomocą przycisku Anuluj Subskrypcję.
 3. Użytkownik może zmienić metodę lub częstotliwość płatności odnawialnej w Profilu na Koncie w zakładce Abonament i Faktury
 4. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych, Użytkownik zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Materiałów w ramach Subskrypcji, do wszystkim Materiałów na Platformie na czas, który został wcześniej opłacony.
 5. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana w koszyku, podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Profilu Użytkownika.
 6. Użytkownik może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na Koncie.
 7. Szybkie płatności umożliwiają zakup z pomocą ostatnio wybranej formy płatności, która zostanie zapamiętana na Platformie.
 8. Usługodawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji poza ostatnimi 4 cyframi numeru karty płatniczej w przypadku wyboru tej formy płatności, oraz jej daty ważności a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 9. W przypadku wyboru płatności kartą jako szybkiej płatności domyślnej będzie ona stosowana w kolejnych transakcjach Użytkownika.
 10. Możliwe są również płatnośći roczne za pomocą procesora płatniczego Stripe zintegrowanego z Przelewy24

Promocje i rabaty

 1. Usługodawca prowadzi okresowe promocje na Subskrypcje.
 2. Użytkownik podczas zawierania Umowy jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.
 3. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.
 4. Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.
 5. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

Prawa własności intelektualnej

 1. Właścicielem praw do opublikowanych postów jest Użytkownik.
 2. Z chwilą publikacji Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z postów w ramach promocji działalności Platformy, jak również w zakresie publikowania kompilacji materiałów edukacyjnych w ramach social media z zastrzeżeniem, że Usługodawca będzie prowadził takie działania w ramach własnej działalności, nie pobierając za nie wynagrodzenia.
 3. Użytkownicy zobowiązują się nie kopiować oraz nie wykorzystywać treści publikowanych w ramach Platformy w sposób inny niż na własny, prywatny użytek.

Obsługa platformy, reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@veges.life
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 4. Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR do ich rozstrzygania. Oto adres łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@veges.life
 2. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony veges.life oraz drogą e-mailową. W przypadku Umów zawartych na czas określony dłuższy niż 60 dni Usługodawca zobowiązany jest do utrzymywania usług przez czas określony Umową lub za zgodą Użytkownika do zwrotu należności wynikających za okres dłuższy niż 60 dni i odpowiednio skrócenia czasu obowiązywania Umowy.
 7. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Platforma dostępna jest od 14.04.2021 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
 9. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce prywatnosci

Zmiany regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.veges.life/regulamin
 2. Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy przede wszystkim w Polsce, jak również w czasie tymczasowego pobytu w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 • Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
 • Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
 • Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
 • Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
 • Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogę korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 2. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
 3. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 5. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres mailowy e-mail  kontakt@veges.life